Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Naturstøttepunkt Hjortøgaard” (Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. november 2011 og senest ændret på generalforsamling den 14. maj 2014)

§ 1

Foreningens navn er Natursstøttepunkt Hjortøgaard. Foreningen har hjemsted og værneting i Furesø Kommune.

§ 2

Foreningen blev dannet i forventning om, at den som militærbase nedlagte Flyvestation Værløse med sin rigt varierede natur åbnes for almenheden, hvilket skete i november 2012. Med dette udgangspunkt er foreningens formål:

• At benytte de lokaler, som kommunen har stillet til rådighed i den flyvestationen tilgrænsende ”Bygning 77”, som ramme om besøgs- og formidlingsvirksomhed for hele områdets naturoplevelser. Området omfatter ”den grønne kiles” forlængelse, primært flyvestationen, Præstesøfredningen og Søndersøområdet.

• At inddrage interesserede borgere med relevante kompetencer som frivillig arbejdskraft til udvikling, drift og vedligeholdelse i forbindelse med naturstøttepunktets aktiviteter.

• At fremme uddannelses- og erhvervsaktiviteter o. lign. for borgere med midlertidigt eller varigt nedsatte erhvervsevner ved inddragelse af sådanne borgere i renovering, servicefunktioner, socialøkonomisk virksomhed m.v. i forbindelse med naturstøttepunktets aktiviteter, jf. bl.a. Naturstyrelsens skovhjælperordning.

• At arbejde for udviklingen af Flyvestation Værløse og de nævnte tilgrænsende områder til et grønt rekreativt og biodiverst naturområde for hele hovedstadsregionen.

§ 3

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger, fonde og myndigheder modbetaling af et kontingent fastsat af en generalforsamling.

§ 4

Ind- og udmeldelse af Naturstation Hjortøgaard i anden organisation besluttes af en generalforsamling.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på to tredjedele af samtlige medlemmer, eller, såfremt dette ikke kunne opnås, vedtagelse på en hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling med et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dato og tid meddeles af bestyrelsen skriftligt mindst 3 uger før afholdelse. (Krav om skriftlighed i denne vedtægt anses for opfyldt ved brug af email). Stemmeret på generalforsamlinger forudsætter medlemskab i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen efter modtaget skriftlig ønske med motiveret dagsorden fra enten bestyrelsen selv eller mindst en fjerdedel af medlemmerne.

Beslutningsforslag til en generalforsamling skal senest 14 dage før afleveres skriftligt til formanden, som fordeler det modtagne til medlemmerne senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af ordstyrer

2) Beretning for det forløbne år fra bestyrelse og evt. udvalg

3) Fremlæggelse af det forløbne års reviderede regnskab til godkendelse

4) Beslutningsforslag fra bestyrelse eller medlemmer

5) Fremlæggelse af budget og forslag til foreningskontingent for det kommende år

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Efter afholdt generalforsamling udarbejdes et skriftligt referat, som underskrives af ordstyreren og sendes til medlemmerne samt til Furesø Kommune.

§ 6

Krav om skriftlighed i denne vedtægt anses for opfyldt ved brug af e-mail. Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, der udpeges af generalforsamlingen, heraf 1 medlem efter indstilling af Furesø Kommune.

En eventuel daglig leder af Naturstøttepunkt Hjortøgaard tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden skal sørge for at bestyrelsen mødes, når dette er nødvendigt og skal påse at samtlige medlemmer indkaldes skriftligt, normalt med 14 dages varsel og med vedlæggelse af dagsorden. Bestyrelsen kan dog indkaldes med kortere varsel, dersom formanden skønner at mødet ikke uden skade for formålet kan afvente den normale frist.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer snarest mulig. Eventuelle indsigelser fra de deltagende medlemmer skal meddeles formanden skriftligt senest 14 dage efter modtagelsen. Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde. Et deltagende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

§ 7

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen påser, at foreningens anliggender varetages under hensyn til foreningens formål og de offentlige regler, der til enhver tid gælder for foreningen.

Sekretariatsbistand og rådgivningsopgaver for bestyrelsen, kan varetages i henhold til aftale med en af bestyrelsen eventuelt udnævnt daglig leder af Naturstøttepunkt Hjortøgaard.

Bestyrelsen indgår og ophæver aftaler, der rækker ud over den almindelige drift, herunder alle aftaler med Furesø Kommune.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en eventuel daglig leder af naturstøttepunktet. Ansættelse og afskedigelse af lederen sker under forbehold af Furesø Kommunes godkendelse.

§ 8

Formanden og den daglige leder, i sidstnævntes fravær formanden og kassereren, tegner i fællesskab Naturstøttepunkt Hjortøgaard. De kan i fællesskab meddele prokura, herunder bank- og postfuldmagter o.

§ 9

Regnskabet følger kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra stiftelsesdatoen den 14. november 2011 til 31. december 2013.

Bestyrelsen påser, at regnskab og budget følger de krav, der måtte blive stillet af Furesø kommune. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens regnskab undergives revision af en af generalforsamlingen udpeget revisor, der skal godkendes af Furesø kommune.

§ 10

Furesø kommune er tilsynsmyndighed for foreningen og kan i henhold til driftsoverenskomst med Naturstøttepunkt Hjortøgaards bestyrelse give bindende anvisninger for driften af Naturstøttepunkt Hjortøgaard.

§ 11

I tilfælde af foreningens opløsning tager generalforsamlingen i forening med Furesø Kommune stilling til fordeling af foreningens midler.

Underskrevet af de på generalforsamlingen den 14. maj 2014 valgte bestyrelsesmedlemmer.